Verwaltungsrat

Mitglieder des Direktionkomitees:

Frau Michèle KAYSER-WENGLER, Präsidentin

Herr Robert BRAQUET, Vize-Präsident, Schatzmeister

Frau Marguerite LEONHARD-FONCK, Mitglied

Frau Pierrette MEISCH, Direktorin, Sekretärin

Frau Béatrice RUPPERT, stellv. Direktorin      

 

Mitglieder:

Herr Daniel ANDRICH

Frau Carène GILLAIN-THEIS         

Herr Romain LUTGEN

Frau Marie Anne RODESCH-HENGESCH

Herr Loris SPINA

 

Membres d'honneur :

Herr Camille DIMMER, Ehrenpräsident

Herr François BILTGEN

Herr Mars DI BARTOLOMEO

Herr Henri DUNKEL

Herr Raymond SCHROEDER

 

 

 

 CONSEIL D

Aktuelles
15.09.2021
ALTERNATIVES déménage à Ettelbruck
A partir du 20 septembre 2021, le service de consultation ALTERNATIVES élargit son offre dans le... mehr »
25.06.2021
Groupe de parole - Hei sin ECH! Fir e staarkt Selbstbewosstsäin
Début du prochain groupe le mardi, 21 septembre 2021 mehr »
25.06.2021
Groupe de parole - Trennung, Scheedung
Début du prochain groupe le mardi, 30 novembre 2021 mehr »
02.04.2021
ALTERNATIVES a déménagé
Début avril 2021, le service de consultation ALTERNATIVES a déménagé de Dudelange dans de... mehr »
10.03.2021
Table ronde „Covid-19 an di affektiv a sexuell Gesondheet“
den 11. März um 18h30 All Mënsch huet Urecht op eng affektiv a sexuell Gesondheet. Dowéinst... mehr »
» weitere Nachrichten